Traditional

代貴公主

芳條得意紅,飄落忽西東。
分逐春風去,風回得故叢。
明朝金井露,始看憶春風。

Simplified

代贵公主

芳条得意红,飘落忽西东。
分逐春风去,风回得故丛。
明朝金井露,始看忆春风。

Pronunciation

dài guì gōng zhǔ

fāng tiáo dé yì hóng , piāo luò hū xī dōng 。
fēn zhú chūn fēng qù , fēng huí dé gù cóng 。
míng zhāo jīn jǐng lù , shǐ kàn yì chūn fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.