Traditional

代贈

樓上黃昏欲望休,玉梯橫絕月如鉤。
芭蕉不展丁香結,同向春風各自愁。

Simplified

代赠

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月如钩。
芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

Pronunciation

dài zèng

lóu shàng huáng hūn yù wàng xiū , yù tī héng jué yuè rú gōu 。
bā jiāo bù zhǎn dīng xiāng jié , tóng xiàng chūn fēng gè zì chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.