Traditional

代贈

楊柳路盡處,芙蓉湖上頭。
雖同錦步障,獨映鈿箜篌。
鴛鴦可羨頭俱白,飛去飛來煙雨秋。

Simplified

代赠

杨柳路尽处,芙蓉湖上头。
虽同锦步障,独映钿箜篌。
鸳鸯可羡头俱白,飞去飞来烟雨秋。

Pronunciation

dài zèng

yáng liǔ lù jìn chǔ , fú róng hú shàng tóu 。
suī tóng jǐn bù zhàng , dú yìng diàn kōng hóu 。
yuān yāng kě xiàn tóu jù bái , fēi qù fēi lái yān yǔ qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.