Traditional

代越公房妓嘲徐公主

笑啼俱不敢,幾欲是吞聲。
遽遣離琴怨,都由半鏡明。
應防啼與笑,微露淺深情。

Simplified

代越公房妓嘲徐公主

笑啼俱不敢,几欲是吞声。
遽遣离琴怨,都由半镜明。
应防啼与笑,微露浅深情。

Pronunciation

dài yuè gōng fáng jì cháo xú gōng zhǔ

xiào tí jù bù gǎn , jī yù shì tūn shēng 。
jù qiǎn lí qín yuàn , dū yóu bàn jìng míng 。
yīng fáng tí yǔ xiào , wēi lù qiǎn shēn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.