Traditional

代迎春花招劉郎中

幸與松筠相近栽,不隨桃李一時開。
杏園豈敢妨君去,未有花時且看來。

Simplified

代迎春花招刘郎中

幸与松筠相近栽,不随桃李一时开。
杏园岂敢妨君去,未有花时且看来。

Pronunciation

dài yíng chūn huā zhāo liú láng zhōng

xìng yǔ sōng yún xiāng jìn zāi , bù suí táo lǐ yī shí kāi 。
xìng yuán qǐ gǎn fáng jūn qù , wèi yǒu huā shí qiě kàn lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.