Traditional

代魏宮私贈

來時西館阻佳期,去後漳河隔夢思。
知有宓妃無限意,春松秋菊可同時。

Simplified

代魏宫私赠

来时西馆阻佳期,去后漳河隔梦思。
知有宓妃无限意,春松秋菊可同时。

Pronunciation

dài wèi gōng sī zèng

lái shí xī guǎn zǔ jiā qī , qù hòu zhāng hé gé mèng sī 。
zhī yǒu mì fēi wú xiàn yì , chūn sōng qiū jú kě tóng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.