Traditional

令公南莊花柳正盛欲偷一賞先寄二篇

最憶樓花千萬朵,偏憐堤柳兩三株。
擬提社酒攜村妓,擅入朱門莫怪無。
[映樓桃花,拂堤垂柳是莊上最勝絕處,故舉以為對。
]可惜亭臺閑度日,欲偷風景暫遊春。
隻愁花裏鶯饒舌,飛入宮城報主人。

Simplified

令公南庄花柳正盛欲偷一赏先寄二篇

最忆楼花千万朵,偏怜堤柳两三株。
拟提社酒携村妓,擅入朱门莫怪无。
[映楼桃花,拂堤垂柳是庄上最胜绝处,故举以为对。
]可惜亭台闲度日,欲偷风景暂游春。
只愁花里莺饶舌,飞入宫城报主人。

Pronunciation

líng gōng nán zhuāng huā liǔ zhèng shèng yù tōu yī shǎng xiān jì èr piān

zuì yì lóu huā qiān wàn duǒ , piān lián dī liǔ liǎng sān zhū 。
nǐ tí shè jiǔ xié cūn jì , shàn rù zhū mén mò guài wú 。
[ yìng lóu táo huā , fú dī chuí liǔ shì zhuāng shàng zuì shèng jué chǔ , gù jǔ yǐ wéi duì 。
] kě xī tíng tái xián dù rì , yù tōu fēng jǐng zàn yóu chūn 。
zhī chóu huā lǐ yīng ráo shé , fēi rù gōng chéng bào zhǔ rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.