Traditional

令狐舍人說昨夜西掖玩月因戲贈

昨夜玉輪明,傳聞近太清。
涼波沖碧瓦,曉暈落金莖。
露索秦宮井,風弦漢殿箏。
幾時綿竹頌,擬薦子虛名。

Simplified

令狐舍人说昨夜西掖玩月因戏赠

昨夜玉轮明,传闻近太清。
凉波冲碧瓦,晓晕落金茎。
露索秦宫井,风弦汉殿筝。
几时绵竹颂,拟荐子虚名。

Pronunciation

líng hú shè rén shuō zuó yè xī yè wán yuè yīn xì zèng

zuó yè yù lún míng , chuán wén jìn tài qīng 。
liáng bō chōng bì wǎ , xiǎo yùn luò jīn jīng 。
lù suǒ qín gōng jǐng , fēng xián hàn diàn zhēng 。
jī shí mián zhú sòng , nǐ jiàn zǐ xū míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.