Traditional

以詩代書,酬慕巢尚書見寄

書意詩情不偶然,苦雲夢想在林泉。
願為愚谷煙霞侶,思結空門香火緣。
每愧尚書情眷眷,自憐居士病綿綿。
不知待得心期否,老校於君六七年。

Simplified

以诗代书,酬慕巢尚书见寄

书意诗情不偶然,苦云梦想在林泉。
愿为愚谷烟霞侣,思结空门香火缘。
每愧尚书情眷眷,自怜居士病绵绵。
不知待得心期否,老校于君六七年。

Pronunciation

yǐ shī dài shū , chóu mù cháo shàng shū jiàn jì

shū yì shī qíng bù ǒu rán , kǔ yún mèng xiǎng zài lín quán 。
yuàn wéi yú gǔ yān xiá lǚ , sī jié kōng mén xiāng huǒ yuán 。
měi kuì shàng shū qíng juàn juàn , zì lián jū shì bìng mián mián 。
bù zhī dài dé xīn qī fǒu , lǎo xiào yú jūn liù qī nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.