Traditional

以鏡贈別

人言似明月,我道勝明月。
明月非不明,一年十二缺。
豈如玉匣裏,如水常澄澈。
月破天暗時,圓明獨不歇。
我慚貌醜老,繞鬢斑斑雪。
不如贈少年,回照青絲發。
因君千裏去,持此將為別。

Simplified

以镜赠别

人言似明月,我道胜明月。
明月非不明,一年十二缺。
岂如玉匣里,如水常澄澈。
月破天暗时,圆明独不歇。
我惭貌丑老,绕鬓斑斑雪。
不如赠少年,回照青丝发。
因君千里去,持此将为别。

Pronunciation

yǐ jìng zèng bié

rén yán sì míng yuè , wǒ dào shèng míng yuè 。
míng yuè fēi bù míng , yī nián shí èr quē 。
qǐ rú yù xiá lǐ , rú shuǐ cháng chéng chè 。
yuè pò tiān àn shí , yuán míng dú bù xiē 。
wǒ cán mào chǒu lǎo , rào bìn bān bān xuě 。
bù rú zèng shǎo nián , huí zhào qīng sī fā 。
yīn jūn qiān lǐ qù , chí cǐ jiāng wéi bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.