Traditional

仰和何仆射還宅故詩

紫閣旦朝罷。
中臺夕奏稀。
無復千金笑。
徒勞五日歸。
步檐朝未掃。
蘭房晝掩扉。
菭生理曲處。
網積回文機。
故瑟余弦斷。
歌梁秋燕飛。
朝雲雖可望。
夜帳定難依。
願憑甘露入。
方假慧燈輝。
寧知洛城晚。
還淚獨沾衣。

Simplified

仰和何仆射还宅故诗

紫阁旦朝罢。
中台夕奏稀。
无复千金笑。
徒劳五日归。
步檐朝未扫。
兰房昼掩扉。
菭生理曲处。
网积回文机。
故瑟余弦断。
歌梁秋燕飞。
朝云虽可望。
夜帐定难依。
愿凭甘露入。
方假慧灯辉。
宁知洛城晚。
还泪独沾衣。

Pronunciation

yǎng hé hé pū shè huán zhái gù shī

zǐ gé dàn zhāo bà , zhōng tái xī zòu xī , wú fù qiān jīn xiào , tú láo wǔ rì guī , bù yán zhāo wèi sǎo , lán fáng zhòu yǎn fēi , tái shēng lǐ qū chǔ , wǎng jī huí wén jī , gù sè yú xián duàn , gē liáng qiū yàn fēi , zhāo yún suī kě wàng , yè zhàng dìng nán yī , yuàn píng gān lù rù , fāng jiǎ huì dēng huī , níng zhī luò chéng wǎn , huán lèi dú zhān yī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.