Traditional

仲夏齋居偶題八韻寄微之及崔湖州

腥血與葷蔬,停來一月余。
肌膚雖瘦損,方寸任清虛。
體適通宵坐,頭慵隔日梳。
眼前無俗物,身外即僧居。
水榭風來遠,松廊雨過初。
褰簾放巢燕,投食施池魚。
久別閑遊伴,頻勞問疾書。
不知湖與越,吏隱興何如?

Simplified

仲夏斋居偶题八韵寄微之及崔湖州

腥血与荤蔬,停来一月余。
肌肤虽瘦损,方寸任清虚。
体适通宵坐,头慵隔日梳。
眼前无俗物,身外即僧居。
水榭风来远,松廊雨过初。
褰帘放巢燕,投食施池鱼。
久别闲游伴,频劳问疾书。
不知湖与越,吏隐兴何如?

Pronunciation

zhòng xià zhāi jū ǒu tí bā yùn jì wēi zhī jí cuī hú zhōu

xīng xuè yǔ hūn shū , tíng lái yī yuè yú 。
jī fū suī shòu sǔn , fāng cùn rèn qīng xū 。
tǐ shì tōng xiāo zuò , tóu yōng gé rì shū 。
yǎn qián wú sú wù , shēn wài jí sēng jū 。
shuǐ xiè fēng lái yuǎn , sōng láng yǔ guò chū 。
qiān lián fàng cháo yàn , tóu shí shī chí yú 。
jiǔ bié xián yóu bàn , pín láo wèn jí shū 。
bù zhī hú yǔ yuè , lì yǐn xīng hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.