Traditional

仲夏齋戒月

仲夏齋戒月,三旬斷腥膻。
自覺心骨爽,行起身翩翩。
始知絕粒人,四體更輕便。
初能脫病患,久必成神仙。
禦寇馭泠風,赤松遊紫煙。
常疑此說謬,今乃知其然。
我年過半百,氣衰神不全。
已垂兩鬢絲,難補三丹田。
但減葷血味,稍結清凈緣。
脫巾且修養,聊以終天年。

Simplified

仲夏斋戒月

仲夏斋戒月,三旬断腥膻。
自觉心骨爽,行起身翩翩。
始知绝粒人,四体更轻便。
初能脱病患,久必成神仙。
御寇驭泠风,赤松游紫烟。
常疑此说谬,今乃知其然。
我年过半百,气衰神不全。
已垂两鬓丝,难补三丹田。
但减荤血味,稍结清净缘。
脱巾且修养,聊以终天年。

Pronunciation

zhòng xià zhāi jiè yuè

zhòng xià zhāi jiè yuè , sān xún duàn xīng shān 。
zì jué xīn gǔ shuǎng , xíng qǐ shēn piān piān 。
shǐ zhī jué lì rén , sì tǐ gēng qīng biàn 。
chū néng tuō bìng huàn , jiǔ bì chéng shén xiān 。
yù kòu yù líng fēng , chì sōng yóu zǐ yān 。
cháng yí cǐ shuō miù , jīn nǎi zhī qí rán 。
wǒ nián guò bàn bǎi , qì shuāi shén bù quán 。
yǐ chuí liǎng bìn sī , nán bǔ sān dān tián 。
dàn jiǎn hūn xuè wèi , shāo jié qīng jìng yuán 。
tuō jīn qiě xiū yǎng , liáo yǐ zhōng tiān nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.