Traditional

仲秋書事

杖得輕堅余可略,酒能醇勁更何求?
二君最是平生舊,白首相從萬事休。

Simplified

仲秋书事

杖得轻坚余可略,酒能醇劲更何求?
二君最是平生旧,白首相从万事休。

Pronunciation

zhòng qiū shū shì

zhàng dé qīng jiān yú kě l èr jūn zuì shì píng shēng jiù , bái shǒu xiāng cóng wàn shì xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.