Traditional

任弘農尉獻州刺史乞假還京

黃昏封印點刑徒,愧負荊山入座隅。
卻羨卞和雙刖足,一生無復沒階趨。

Simplified

任弘农尉献州刺史乞假还京

黄昏封印点刑徒,愧负荆山入座隅。
却羡卞和双刖足,一生无复没阶趋。

Pronunciation

rèn hóng nóng wèi xiàn zhōu cì shǐ qǐ jiǎ huán jīng

huáng hūn fēng yìn diǎn xíng tú , kuì fù jīng shān rù zuò yú 。
què xiàn biàn hé shuāng yuè zú , yī shēng wú fù méi jiē qū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.