Traditional

任氏行

蘭膏新沐雲鬢滑,寶釵斜墜青絲發。

Simplified

任氏行

兰膏新沐云鬓滑,宝钗斜坠青丝发。

Pronunciation

rèn shì xíng

lán gāo xīn mù yún bìn huá , bǎo chāi xié zhuì qīng sī fā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.