Traditional

任氏行

蟬鬢尚隨雲勢動,素衣猶帶月光來。

Simplified

任氏行

蝉鬓尚随云势动,素衣犹带月光来。

Pronunciation

rèn shì xíng

chán bìn shàng suí yún shì dòng , sù yī yóu dài yuè guāng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.