Traditional

任氏行

燕脂漠漠桃花淺,青黛微微柳葉新。

Simplified

任氏行

燕脂漠漠桃花浅,青黛微微柳叶新。

Pronunciation

rèn shì xíng

yàn zhī mò mò táo huā qiǎn , qīng dài wēi wēi liǔ yè xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.