Traditional

任氏行

玉爪蒼鷹雲際滅,素牙黃犬草頭飛。

Simplified

任氏行

玉爪苍鹰云际灭,素牙黄犬草头飞。

Pronunciation

rèn shì xíng

yù zhǎo cāng yīng yún jì miè , sù yá huáng quǎn cǎo tóu fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.