Traditional

任洛州酬薛文學見贈別詩

子居河之曲。
英彥本連蹤。
鹽形或變虎。
鼎氣乍成龍。
若人承載德。
宮墻定數重。
五衢開辯路。
四照起文烽。
曰余濫推轂。
民願始天從。
上洛分都尉。
弘農開附庸。
羊腸連九阪。
熊耳對雙峯。
白石仙人芋。
青林隱士松。
北梁送孫楚。
西堤別葛龔。
故人倘書劄。
黎陽土足封。

Simplified

任洛州酬薛文学见赠别诗

子居河之曲。
英彦本连踪。
盐形或变虎。
鼎气乍成龙。
若人承载德。
宫墙定数重。
五衢开辩路。
四照起文烽。
曰余滥推毂。
民愿始天从。
上洛分都尉。
弘农开附庸。
羊肠连九阪。
熊耳对双峯。
白石仙人芋。
青林隐士松。
北梁送孙楚。
西堤别葛龚。
故人倘书札。
黎阳土足封。

Pronunciation

rèn luò zhōu chóu xuē wén xué jiàn zèng bié shī

zǐ jū hé zhī qū , yīng yàn běn lián zōng , yán xíng huò biàn hǔ , dǐng qì zhà chéng lóng , ruò rén chéng zài dé , gōng qiáng dìng shù zhòng , wǔ qú kāi biàn lù , sì zhào qǐ wén fēng , yuē yú làn tuī gǔ , mín yuàn shǐ tiān cóng , shàng luò fēn dū wèi , hóng nóng kāi fù yōng , yáng cháng lián jiǔ bǎn , xióng ěr duì shuāng fēng , bái shí xiān rén yù , qīng lín yǐn shì sōng , běi liáng sòng sūn chǔ , xī dī bié gé gōng , gù rén tǎng shū zhá , lí yáng tǔ zú fēng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.