Traditional

伊州

老去將何散老愁,新教小玉唱伊州。
亦應不得多年聽,未教成時已白頭。

Simplified

伊州

老去将何散老愁,新教小玉唱伊州。
亦应不得多年听,未教成时已白头。

Pronounciation

yī zhōu

lǎo qù jiāng hé sàn lǎo chóu , xīn jiào xiǎo yù chàng yī zhōu 。
yì yīng bù dé duō nián tīng , wèi jiào chéng shí yǐ bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.