Traditional

伏聞遊獵詩

虞旗喜旦晴。
獵馬向山橫。
石關魚貫上。
山梁鴈翅行。
雪平尋兔跡。
林藂聽雉聲。
馬嘶山谷響。
弓寒桑柘鳴。
聞弦鳥自落。
望火獸空驚。
無風樹即正。
不凍水還平。
誰知茂陵下。
願入雎陽城。

Simplified

伏闻游猎诗

虞旗喜旦晴。
猎马向山横。
石关鱼贯上。
山梁鴈翅行。
雪平寻兔迹。
林藂听雉声。
马嘶山谷响。
弓寒桑柘鸣。
闻弦鸟自落。
望火兽空惊。
无风树即正。
不冻水还平。
谁知茂陵下。
愿入雎阳城。

Pronunciation

fú wén yóu liè shī

yú qí xǐ dàn qíng , liè mǎ xiàng shān héng , shí guān yú guàn shàng , shān liáng yàn chì xíng , xuě píng xún tù jì , lín cóng tīng zhì shēng , mǎ sī shān gǔ xiǎng , gōng hán sāng zhè míng , wén xián niǎo zì luò , wàng huǒ shòu kōng jīng , wú fēng shù jí zhèng , bù dòng shuǐ huán píng , shuí zhī mào líng xià , yuàn rù jū yáng chéng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.