Traditional

會二同年

一樽聊接故人歡,百歲堪嗟鬢漸殘。
莫見白雲容易愛,照湖澄碧四明寒。

Simplified

会二同年

一樽聊接故人欢,百岁堪嗟鬓渐残。
莫见白云容易爱,照湖澄碧四明寒。

Pronunciation

huì èr tóng nián

yī zūn liáo jiē gù rén huān , bǎi suì kān jiē bìn jiàn cán 。
mò jiàn bái yún róng yì ài , zhào hú chéng bì sì míng hán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.