Traditional

會昌二年春題池西小樓

花邊春水水邊樓,一坐經今四十秋。
望月橋傾三遍換,采蓮船破五回修。
園林一半成喬木,鄰裏三分作白頭。
蘇李冥蒙隨燭滅,陳樊漂泊逐萍流。
[蘇庶子弘,李中丞道樞,及陳,樊二妓十余年皆樓中歌酒中伴,或歿或散,獨予在焉。
]雖貧眼下無妨樂,縱病心中不與愁。
自笑靈光巋然在,春來遊得且須遊。

Simplified

会昌二年春题池西小楼

花边春水水边楼,一坐经今四十秋。
望月桥倾三遍换,采莲船破五回修。
园林一半成乔木,邻里三分作白头。
苏李冥蒙随烛灭,陈樊漂泊逐萍流。
[苏庶子弘,李中丞道枢,及陈,樊二妓十余年皆楼中歌酒中伴,或殁或散,独予在焉。
]虽贫眼下无妨乐,纵病心中不与愁。
自笑灵光岿然在,春来游得且须游。

Pronunciation

huì chāng èr nián chūn tí chí xī xiǎo lóu

huā biān chūn shuǐ shuǐ biān lóu , yī zuò jīng jīn sì shí qiū 。
wàng yuè qiáo qīng sān biàn huàn , cǎi lián chuán pò wǔ huí xiū 。
yuán lín yī bàn chéng qiáo mù , lín lǐ sān fēn zuò bái tóu 。
sū lǐ míng mēng suí zhú miè , chén fán piāo bó zhú píng liú 。
[ sū shù zǐ hóng , lǐ zhōng chéng dào shū , jí chén , fán èr jì shí yú nián jiē lóu zhōng gē jiǔ zhōng bàn , huò mò huò sàn , dú yú zài yān 。
] suī pín yǎn xià wú fáng lè , zòng bìng xīn zhōng bù yǔ chóu 。
zì xiào líng guāng kuī rán zài , chūn lái yóu dé qiě xū yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.