Traditional

會昌春連宴即事

元年寒食日,上巳暮春天。
雞黍三家會,鶯花二節連。
--白居易光風初淡蕩,美景漸暄妍。
簪組蘭亭上,車輿曲水邊。
--劉禹錫松聲添奏樂,草色助鋪筵。
雀舫宜閑泛,螺杯任漫傳。
--王起園蔬香帶露,廚柳暗藏煙。
麗句輕珠玉,清談勝管弦。
--白居易陌喧金距鬥,樹動彩繩懸。
姹女妝梳艷,遊童衣服鮮。
--劉禹錫圃香知種蕙,池暖憶開蓮。
怪石雲疑觸,夭桃火欲然。
--王起正歡唯恐散,雖醉未思眠。
嘯傲人間世,追隨地上仙。
--白居易燕來雙涎涎,雁去累翩翩。
行樂真吾事,尋芳獨我先。
--劉禹錫滯周慚太史,入洛繼先賢。
昔恨多分手,今歡謬比肩。
--王起病猶陪宴飲,老更奉周旋。
望重青雲客,情深白首年。
--白居易遍嘗珍饌後,許入畫堂前。
舞袖翻紅炬,歌鬟插寶蟬。
--劉禹錫斷金多感激,倚玉貴遷延。
說史吞顏註,論詩笑鄭箋。
--王起松筠寒不變,膠漆冷彌堅。
興伴王尋戴,榮同隗在燕。
--白居易擲盧誇使氣,刻燭鬥成篇。
實藝皆三捷,虛名愧六聯。
--劉禹錫興闌猶舉白,話靜每思玄。
更說歸時好,亭亭月正圓。
--王起

Simplified

会昌春连宴即事

元年寒食日,上巳暮春天。
鸡黍三家会,莺花二节连。
--白居易光风初澹荡,美景渐暄妍。
簪组兰亭上,车舆曲水边。
--刘禹锡松声添奏乐,草色助铺筵。
雀舫宜闲泛,螺杯任漫传。
--王起园蔬香带露,厨柳暗藏烟。
丽句轻珠玉,清谈胜管弦。
--白居易陌喧金距斗,树动彩绳悬。
姹女妆梳艳,游童衣服鲜。
--刘禹锡圃香知种蕙,池暖忆开莲。
怪石云疑触,夭桃火欲然。
--王起正欢唯恐散,虽醉未思眠。
啸傲人间世,追随地上仙。
--白居易燕来双涎涎,雁去累翩翩。
行乐真吾事,寻芳独我先。
--刘禹锡滞周惭太史,入洛继先贤。
昔恨多分手,今欢谬比肩。
--王起病犹陪宴饮,老更奉周旋。
望重青云客,情深白首年。
--白居易遍尝珍馔后,许入画堂前。
舞袖翻红炬,歌鬟插宝蝉。
--刘禹锡断金多感激,倚玉贵迁延。
说史吞颜注,论诗笑郑笺。
--王起松筠寒不变,胶漆冷弥坚。
兴伴王寻戴,荣同隗在燕。
--白居易掷卢夸使气,刻烛斗成篇。
实艺皆三捷,虚名愧六联。
--刘禹锡兴阑犹举白,话静每思玄。
更说归时好,亭亭月正圆。
--王起

Pronunciation

huì chāng chūn lián yàn jí shì

yuán nián hán shí rì , shàng sì mù chūn tiān 。
jī shǔ sān jiā huì , yīng huā èr jié lián 。
-- bái jū yì guāng fēng chū dàn dàng , měi jǐng jiàn xuān yán 。
zān zǔ lán tíng shàng , chē yú qū shuǐ biān 。
-- liú yǔ xī sōng shēng tiān zòu lè , cǎo sè zhù pū yán 。
què fǎng yí xián fàn , luó bēi rèn màn chuán 。
-- wáng qǐ yuán shū xiāng dài lù , chú liǔ àn cáng yān 。
lì jù qīng zhū yù , qīng tán shèng guǎn xián 。
-- bái jū yì mò xuān jīn jù dǒu , shù dòng cǎi shéng xuán 。
chà nǚ zhuāng shū yàn , yóu tóng yī fú xiān 。
-- liú yǔ xī pǔ xiāng zhī zhǒng huì , chí nuǎn yì kāi lián 。
guài shí yún yí chù , yāo táo huǒ yù rán 。
-- wáng qǐ zhèng huān wéi kǒng sàn , suī zuì wèi sī mián 。
xiào ào rén jiān shì , zhuī suí dì shàng xiān 。
-- bái jū yì yàn lái shuāng xián xián , yàn qù léi piān piān 。
xíng lè zhēn wú shì , xún fāng dú wǒ xiān 。
-- liú yǔ xī zhì zhōu cán tài shǐ , rù luò jì xiān xián 。
xī hèn duō fēn shǒu , jīn huān miù bǐ jiān 。
-- wáng qǐ bìng yóu péi yàn yǐn , lǎo gēng fèng zhōu xuán 。
wàng zhòng qīng yún kè , qíng shēn bái shǒu nián 。
-- bái jū yì biàn cháng zhēn zhuàn hòu , xǔ rù huà táng qián 。
wǔ xiù fān hóng jù , gē huán chā bǎo chán 。
-- liú yǔ xī duàn jīn duō gǎn jī , yǐ yù guì qiān yán 。
shuō shǐ tūn yán zhù , lùn shī xiào zhèng jiān 。
-- wáng qǐ sōng yún hán bù biàn , jiāo qī lěng mí jiān 。
xīng bàn wáng xún dài , róng tóng wěi zài yàn 。
-- bái jū yì zhì lú kuā shǐ qì , kè zhú dǒu chéng piān 。
shí yì jiē sān jié , xū míng kuì liù lián 。
-- liú yǔ xī xīng lán yóu jǔ bái , huà jìng měi sī xuán 。
gēng shuō guī shí hǎo , tíng tíng yuè zhèng yuán 。
-- wáng qǐ

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.