Traditional

會赦後酬主簿所問

江南海北長相憶,淺水深山獨掩扉。
重見太平身已老,桃源久住不能歸。

Simplified

会赦后酬主簿所问

江南海北长相忆,浅水深山独掩扉。
重见太平身已老,桃源久住不能归。

Pronunciation

huì shè hòu chóu zhǔ bù suǒ wèn

jiāng nán hǎi běi cháng xiāng yì , qiǎn shuǐ shēn shān dú yǎn fēi 。
zhòng jiàn tài píng shēn yǐ lǎo , táo yuán jiǔ zhù bù néng guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.