Traditional

傷唐衢二首

自我心存道,外物少能逼。
常排傷心事,不為長嘆息。
忽聞唐衢死,不覺動顏色。
悲端從東來,觸我心惻惻。
伊昔未相知,偶遊滑臺側。
同宿李翺家,一言如舊識。
酒酣出送我,風雪黃河北。
日西並馬頭,語別至昏黑。
君歸向東鄭,我來遊上國。
交心不交面,從此重相憶。
憐君儒家子,不得詩書力。
五十著青衫,試官無祿食。
遺文僅千首,六義無差忒。
散在京洛間,何人為收得。

Simplified

伤唐衢二首

自我心存道,外物少能逼。
常排伤心事,不为长叹息。
忽闻唐衢死,不觉动颜色。
悲端从东来,触我心恻恻。
伊昔未相知,偶游滑台侧。
同宿李翱家,一言如旧识。
酒酣出送我,风雪黄河北。
日西并马头,语别至昏黑。
君归向东郑,我来游上国。
交心不交面,从此重相忆。
怜君儒家子,不得诗书力。
五十著青衫,试官无禄食。
遗文仅千首,六义无差忒。
散在京洛间,何人为收得。

Pronunciation

shāng táng qú èr shǒu

zì wǒ xīn cún dào , wài wù shǎo néng bī 。
cháng pái shāng xīn shì , bù wéi cháng tàn xī 。
hū wén táng qú sǐ , bù jué dòng yán sè 。
bēi duān cóng dōng lái , chù wǒ xīn cè cè 。
yī xī wèi xiāng zhī , ǒu yóu huá tái cè 。
tóng sù lǐ áo jiā , yī yán rú jiù shí 。
jiǔ hān chū sòng wǒ , fēng xuě huáng hé běi 。
rì xī bìng mǎ tóu , yǔ bié zhì hūn hēi 。
jūn guī xiàng dōng zhèng , wǒ lái yóu shàng guó 。
jiāo xīn bù jiāo miàn , cóng cǐ zhòng xiāng yì 。
lián jūn rú jiā zǐ , bù dé shī shū lì 。
wǔ shí zhù qīng shān , shì guān wú lù shí 。
yí wén jǐn qiān shǒu , liù yì wú chà tè 。
sàn zài jīng luò jiān , hé rén wéi shōu dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.