Traditional

傷大理謝少卿

舊館絕逢迎,新詩何處呈。
空留封禪草,已作岱宗行。
柳蠹風吹析,階崩雪繞平。
無因重來此,剩哭兩三聲。

Simplified

伤大理谢少卿

旧馆绝逢迎,新诗何处呈。
空留封禅草,已作岱宗行。
柳蠹风吹析,阶崩雪绕平。
无因重来此,剩哭两三声。

Pronunciation

shāng dà lǐ xiè shǎo qīng

jiù guǎn jué féng yíng , xīn shī hé chǔ chéng 。
kōng liú fēng chán cǎo , yǐ zuò dài zōng xíng 。
liǔ dù fēng chuī xī , jiē bēng xuě rào píng 。
wú yīn zhòng lái cǐ , shèng kū liǎng sān shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.