Traditional

傷妓人董氏四首

董氏嬌嬈性,多為窈窕名。
人隨秋月落,韻入搗衣聲。
粉蕊粘妝簏,金花竭翠條。
夜臺無戲伴,魂影向誰嬌。
舊亭紅粉閣,宿處白雲關。
春日雙飛去,秋風獨不還。
舞席沾殘粉,歌梁委舊塵。
獨傷窗裏月,不見帳中人。

Simplified

伤妓人董氏四首

董氏娇娆性,多为窈窕名。
人随秋月落,韵入捣衣声。
粉蕊粘妆簏,金花竭翠条。
夜台无戏伴,魂影向谁娇。
旧亭红粉阁,宿处白云关。
春日双飞去,秋风独不还。
舞席沾残粉,歌梁委旧尘。
独伤窗里月,不见帐中人。

Pronunciation

shāng jì rén dǒng shì sì shǒu

dǒng shì jiāo ráo xìng , duō wéi yǎo tiǎo míng 。
rén suí qiū yuè luò , yùn rù dǎo yī shēng 。
fěn ruǐ zhān zhuāng lù , jīn huā jié cuì tiáo 。
yè tái wú xì bàn , hún yǐng xiàng shuí jiāo 。
jiù tíng hóng fěn gé , sù chǔ bái yún guān 。
chūn rì shuāng fēi qù , qiū fēng dú bù huán 。
wǔ xí zhān cán fěn , gē liáng wěi jiù chén 。
dú shāng chuāng lǐ yuè , bù jiàn zhàng zhōng rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.