Traditional

傷子

老夫哭愛子,日暮千行血。
聲逐斷猿悲,跡隨飛鳥滅。
老夫已七十,不作多時別。

Simplified

伤子

老夫哭爱子,日暮千行血。
声逐断猿悲,迹随飞鸟灭。
老夫已七十,不作多时别。

Pronunciation

shāng zǐ

lǎo fū kū ài zǐ , rì mù qiān xíng xuè 。
shēng zhú duàn yuán bēi , jì suí fēi niǎo miè 。
lǎo fū yǐ qī shí , bù zuò duō shí bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.