Traditional

傷宅

誰家起甲第,朱門大道邊?
豐屋中櫛比,高墻外回環。
累累六七堂,棟宇相連延。
一堂費百萬,郁郁起青煙。
洞房溫且清,寒暑不能幹。
高堂虛且迥,坐臥見南山。
繞廊紫藤架,夾砌紅藥欄。
攀枝摘櫻桃,帶花移牡丹。
主人此中坐,十載為大官。
廚有臭敗肉,庫有貫朽錢。
誰能將我語,問爾骨肉間:豈無窮賤者,忍不救饑寒?
如何奉一身,直欲保千年?
不見馬家宅,今作奉誠園。

Simplified

伤宅

谁家起甲第,朱门大道边?
丰屋中栉比,高墙外回环。
累累六七堂,栋宇相连延。
一堂费百万,郁郁起青烟。
洞房温且清,寒暑不能干。
高堂虚且迥,坐卧见南山。
绕廊紫藤架,夹砌红药栏。
攀枝摘樱桃,带花移牡丹。
主人此中坐,十载为大官。
厨有臭败肉,库有贯朽钱。
谁能将我语,问尔骨肉间:岂无穷贱者,忍不救饥寒?
如何奉一身,直欲保千年?
不见马家宅,今作奉诚园。

Pronunciation

shāng zhái

shuí jiā qǐ jiǎ dì , zhū mén dà dào biān ?
fēng wū zhōng zhì bǐ , gāo qiáng wài huí huán 。
léi léi liù qī táng , dòng yǔ xiāng lián yán 。
yī táng fèi bǎi wàn , yù yù qǐ qīng yān 。
dòng fáng wēn qiě qīng , hán shǔ bù néng gān 。
gāo táng xū qiě jiǒng , zuò wò jiàn nán shān 。
rào láng zǐ téng jià , jiā qì hóng yào lán 。
pān zhī zhāi yīng táo , dài huā yí mǔ dān 。
zhǔ rén cǐ zhōng zuò , shí zài wéi dà guān 。
chú yǒu chòu bài ròu , kù yǒu guàn xiǔ qián 。
shuí néng jiāng wǒ yǔ , wèn ěr gǔ ròu jiān : qǐ wú qióng jiàn zhě , rěn bù jiù jī hán ?
rú hé fèng yī shēn , zhí yù bǎo qiān nián ?
bù jiàn mǎ jiā zhái , jīn zuò fèng chéng yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.