Traditional

傷往詩 一

見月長垂淚。
看花定斂眉。
從今一別後。
知作幾年悲。

Simplified

伤往诗 一

见月长垂泪。
看花定敛眉。
从今一别后。
知作几年悲。

Pronunciation

shāng wǎng shī yī

jiàn yuè cháng chuí lèi , kàn huā dìng liǎn méi , cóng jīn yī bié hòu , zhī zuò jī nián bēi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.