Traditional

傷往詩 二

鏡塵言苦厚。
蟲絲定幾重。
還是臨窗月。
今秋逈照松。

Simplified

伤往诗 二

镜尘言苦厚。
虫丝定几重。
还是临窗月。
今秋逈照松。

Pronunciation

shāng wǎng shī èr

jìng chén yán kǔ hòu , chóng sī dìng jī zhòng , huán shì lín chuāng yuè , jīn qiū jiǒng zhào sōng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.