Traditional

傷顧學士

迢遞雙崤道,超忽三川湄。
此中俱失路,思君不可思。
遊人行變橘,逝者遽焚芝。
憶昔江湖上,同詠子衿詩。
何言陵谷徙,翻驚鄰笛悲。
陳根非席卉,繐帳異書帷。
與善成空說,殲良信在茲。
今日嚴夫子,哀命不哀時。

Simplified

伤顾学士

迢递双崤道,超忽三川湄。
此中俱失路,思君不可思。
游人行变橘,逝者遽焚芝。
忆昔江湖上,同咏子衿诗。
何言陵谷徙,翻惊邻笛悲。
陈根非席卉,繐帐异书帷。
与善成空说,歼良信在兹。
今日严夫子,哀命不哀时。

Pronunciation

shāng gù xué shì

tiáo dì shuāng xiáo dào , chāo hū sān chuān méi 。
cǐ zhōng jù shī lù , sī jūn bù kě sī 。
yóu rén xíng biàn jú , shì zhě jù fén zhī 。
yì xī jiāng hú shàng , tóng yǒng zǐ jīn shī 。
hé yán líng gǔ xǐ , fān jīng lín dí bēi 。
chén gēn fēi xí huì , suì zhàng yì shū wéi 。
yǔ shàn chéng kōng shuō , jiān liáng xìn zài zī 。
jīn rì yán fū zǐ , āi mìng bù āi shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.