Traditional

伯奴邊見歸田賦因投趙侍禦

爾家嘆窮鳥,吾族賦歸田。
莫道榮枯異,同嗟世網牽。
黃陵浮汨渚,青草會湘川。
去國逾三歲,茲山老二年。
寒鸮鳴舍下,昏虎臥籬前。
客淚堪斑竹,離亭欲贈荃。
放言久無次,觸興感成篇。

Simplified

伯奴边见归田赋因投赵侍御

尔家叹穷鸟,吾族赋归田。
莫道荣枯异,同嗟世网牵。
黄陵浮汨渚,青草会湘川。
去国逾三岁,兹山老二年。
寒鸮鸣舍下,昏虎卧篱前。
客泪堪斑竹,离亭欲赠荃。
放言久无次,触兴感成篇。

Pronunciation

bó nú biān jiàn guī tián fù yīn tóu zhào shì yù

ěr jiā tàn qióng niǎo , wú zú fù guī tián 。
mò dào róng kū yì , tóng jiē shì wǎng qiān 。
huáng líng fú mì zhǔ , qīng cǎo huì xiāng chuān 。
qù guó yú sān suì , zī shān lǎo èr nián 。
hán xiāo míng shè xià , hūn hǔ wò lí qián 。
kè lèi kān bān zhú , lí tíng yù zèng quán 。
fàng yán jiǔ wú cì , chù xīng gǎn chéng piān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.