Traditional

何處春先到

何處春先到,橋東水北亭。
凍花開未得,冷酒著難醒。
就日移輕榻,遮風展小屏。
不勞人勸醉,鶯語漸丁寧。

Simplified

何处春先到

何处春先到,桥东水北亭。
冻花开未得,冷酒着难醒。
就日移轻榻,遮风展小屏。
不劳人劝醉,莺语渐丁宁。

Pronunciation

hé chǔ chūn xiān dào

hé chǔ chūn xiān dào , qiáo dōng shuǐ běi tíng 。
dòng huā kāi wèi dé , lěng jiǔ zhuó nán xǐng 。
jiù rì yí qīng tà , zhē fēng zhǎn xiǎo píng 。
bù láo rén quàn zuì , yīng yǔ jiàn dīng níng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.