Traditional

作字

整整復斜斜,翩如風際鴉。
書成半行草,眼倦正昏花。
未辦倉盛筆,寧能錐畫沙?
老夫端可媿,頭白不名家。

Simplified

作字

整整复斜斜,翩如风际鸦。
书成半行草,眼倦正昏花。
未办仓盛笔,宁能锥画沙?
老夫端可媿,头白不名家。

Pronunciation

zuò zì

zhěng zhěng fù xié xié , piān rú fēng jì yā 。
shū chéng bàn xíng cǎo , yǎn juàn zhèng hūn huā 。
wèi bàn cāng shèng bǐ , níng néng zhuī huà shā ?
lǎo fū duān kě kuì , tóu bái bù míng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.