Traditional

作盆池養科鬥數十戲作

小小盆池不畜魚,題詩聊記破苔初。
未聽兩部鼓吹樂,且看一編科鬥書。

Simplified

作盆池养科斗数十戏作

小小盆池不畜鱼,题诗聊记破苔初。
未听两部鼓吹乐,且看一编科斗书。

Pronunciation

zuò pén chí yǎng kē dǒu shù shí xì zuò

xiǎo xiǎo pén chí bù xù yú , tí shī liáo jì pò tái chū 。
wèi tīng liǎng bù gǔ chuī lè , qiě kàn yī biān kē dǒu shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.