Traditional

作竹籬成因把酒其間戲題四十字

今日偶暄暖,臥聞林鳥呼。
雖思大白飲,未免小蒼扶。
柳色動籬外,梅花來座隅。
夕陽紅滿野,更復倒殘壼。

Simplified

作竹篱成因把酒其间戏题四十字

今日偶暄暖,卧闻林鸟呼。
虽思大白饮,未免小苍扶。
柳色动篱外,梅花来座隅。
夕阳红满野,更复倒残壼。

Pronunciation

zuò zhú lí chéng yīn bǎ jiǔ qí jiān xì tí sì shí zì

jīn rì ǒu xuān nuǎn , wò wén lín niǎo hū 。
suī sī dà bái yǐn , wèi miǎn xiǎo cāng fú 。
liǔ sè dòng lí wài , méi huā lái zuò yú 。
xī yáng hóng mǎn yě , gēng fù dǎo cán kǔn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.