Traditional

作籬

生世八十余,日夜迫衰老。
中年所築舍,傾壞當官道。
每逢風雨夕,性命凜莫保。
況此蘆竹藩,何恃不摧倒!
今朝手自葺,不暇避塗潦。
雞豚有限隔,門巷得鋤掃。
豈惟禦盜竊,亦足慰懷抱。
陰雲忽四垂,見事幸差早。

Simplified

作篱

生世八十余,日夜迫衰老。
中年所筑舍,倾坏当官道。
每逢风雨夕,性命凛莫保。
况此芦竹藩,何恃不摧倒!
今朝手自葺,不暇避涂潦。
鸡豚有限隔,门巷得锄扫。
岂惟御盗窃,亦足慰怀抱。
阴云忽四垂,见事幸差早。

Pronunciation

zuò lí

shēng shì bā shí yú , rì yè pò shuāi lǎo 。
zhōng nián suǒ zhù shè , qīng huài dāng guān dào 。
měi féng fēng yǔ xī , xìng mìng lǐn mò bǎo 。
kuàng cǐ lú zhú fān , hé shì bù cuī dǎo !
jīn zhāo shǒu zì qì , bù xiá bì tú lǎo 。
jī tún yǒu xiàn gé , mén xiàng dé chú sǎo 。
qǐ wéi yù dào qiè , yì zú wèi huái bào 。
yīn yún hū sì chuí , jiàn shì xìng chà zǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.