Traditional

作野飲詩後一日復作此篇反之

世事如海沙,巧歷不能數。
身居憂患中,殆若墮阱虎;又如住敗屋,岌岌日撐拄,中夜風雨至,摧壓固其所。
孰能知其然?
徙義以為主。
要於一念間,不敢欺仰俯。
兢兢日三省,寧可自莽鹵?
君看昔先師,乃媿不若禹。

Simplified

作野饮诗後一日复作此篇反之

世事如海沙,巧历不能数。
身居忧患中,殆若堕阱虎;又如住败屋,岌岌日撑拄,中夜风雨至,摧压固其所。
孰能知其然?
徙义以为主。
要于一念间,不敢欺仰俯。
兢兢日三省,宁可自莽卤?
君看昔先师,乃媿不若禹。

Pronunciation

zuò yě yǐn shī hòu yī rì fù zuò cǐ piān fǎn zhī

shì shì rú hǎi shā , qiǎo lì bù néng shù 。
shēn jū yōu huàn zhōng , dài ruò duò jǐng hǔ û yòu rú zhù bài wū , jí jí rì chēng zhǔ , zhōng yè fēng yǔ zhì , cuī yā gù qí suǒ 。
shú néng zhī qí rán ?
xǐ yì yǐ wéi zhǔ 。
yào yú yī niàn jiān , bù gǎn qī yǎng fǔ 。
jīng jīng rì sān shěng , níng kě zì mǎng lǔ ?
jūn kàn xī xiān shī , nǎi kuì bù ruò yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.