Traditional

作雨不成終夜極涼時去立秋五日也

雲映星芒淡,風闌雨腳回。
體輕知病去,氣爽喜秋來。
疏放拋烏帢,歌呼覆綠杯。
東歸定何日?
灩澦欲崔嵬。

Simplified

作雨不成终夜极凉时去立秋五日也

云映星芒澹,风阑雨脚回。
体轻知病去,气爽喜秋来。
疏放抛乌帢,歌呼覆绿杯。
东归定何日?
灩澦欲崔嵬。

Pronunciation

zuò yǔ bù chéng zhōng yè jí liáng shí qù lì qiū wǔ rì yě

yún yìng xīng máng dàn , fēng lán yǔ jiǎo huí 。
tǐ qīng zhī bìng qù , qì shuǎng xǐ qiū lái 。
shū fàng pāo wū qià , gē hū fù lǜ bēi 。
dōng guī dìng hé rì ?
yàn yù yù cuī wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.