Traditional

作雪寒甚有賦

雲暝風號得我驚,硯池轉盼已冰生。
窗間頓失疏梅影,枕上空聞斷雁聲。
公子皂貂方痛飲,農家黃犢正深耕。
老人別有超然處,一首清詩信筆成。

Simplified

作雪寒甚有赋

云暝风号得我惊,砚池转盼已冰生。
窗间顿失疏梅影,枕上空闻断雁声。
公子皂貂方痛饮,农家黄犊正深耕。
老人别有超然处,一首清诗信笔成。

Pronunciation

zuò xuě hán shèn yǒu fù

yún míng fēng hào dé wǒ jīng , yàn chí zhuǎn pàn yǐ bīng shēng 。
chuāng jiān dùn shī shū méi yǐng , zhěn shàng kōng wén duàn yàn shēng 。
gōng zǐ zào diāo fāng tòng yǐn , nóng jiā huáng dú zhèng shēn gēng 。
lǎo rén bié yǒu chāo rán chǔ , yī shǒu qīng shī xìn bǐ chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.