Traditional

作雪遇大風遂晴

雪作風散之,雪止風亦定。
霽日上窗扉,明暖起我病。
去春財十日,共喜時序正。
晨興盥颒罷,白發滿清鏡。
門前無客至,默臥弄塵柄。
叢竹如有情,代我發孤詠。

Simplified

作雪遇大风遂晴

雪作风散之,雪止风亦定。
霁日上窗扉,明暖起我病。
去春财十日,共喜时序正。
晨兴盥颒罢,白发满清镜。
门前无客至,默卧弄尘柄。
丛竹如有情,代我发孤咏。

Pronunciation

zuò xuě yù dà fēng suì qíng

xuě zuò fēng sàn zhī , xuě zhǐ fēng yì dìng 。
jì rì shàng chuāng fēi , míng nuǎn qǐ wǒ bìng 。
qù chūn cái shí rì , gòng xǐ shí xù zhèng 。
chén xīng guàn huì bà , bái fā mǎn qīng jìng 。
mén qián wú kè zhì , mò wò nòng chén bǐng 。
cóng zhú rú yǒu qíng , dài wǒ fā gū yǒng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.