Traditional

作雪

荒村雪欲作,耄叟病無聊。
樹暝烏鳶集,茆深雉兔驕。
溪灘觀趁渡,嶺路數歸樵。
即死無它憾,終身負聖朝。

Simplified

作雪

荒村雪欲作,耄叟病无聊。
树暝乌鸢集,茆深雉兔骄。
溪滩观趁渡,岭路数归樵。
即死无它憾,终身负圣朝。

Pronunciation

zuò xuě

huāng cūn xuě yù zuò , mào sǒu bìng wú liáo 。
shù míng wū yuān jí , máo shēn zhì tù jiāo 。
xī tān guān chèn dù , lǐng lù shù guī qiáo 。
jí sǐ wú tā hàn , zhōng shēn fù shèng zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.