Traditional

使回次楊柳過元八所居

君家楊柳渡,來往落帆過。
綠竹經寒在,青山欲暮多。
薜蘿誠可戀,婚嫁復如何。
無奈閑門外,漁翁夜夜歌。

Simplified

使回次杨柳过元八所居

君家杨柳渡,来往落帆过。
绿竹经寒在,青山欲暮多。
薜萝诚可恋,婚嫁复如何。
无奈闲门外,渔翁夜夜歌。

Pronunciation

shǐ huí cì yáng liǔ guò yuán bā suǒ jū

jūn jiā yáng liǔ dù , lái wǎng luò fān guò 。
lǜ zhú jīng hán zài , qīng shān yù mù duō 。
bì luó chéng kě liàn , hūn jià fù rú hé 。
wú nài xián mén wài , yú wēng yè yè gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.