Traditional

使往壽州淮路寄劉長卿(一作判官)

榛草荒涼村落空,驅馳卒歲亦何功。
蒹葭曙色蒼蒼遠,蟋蟀秋聲處處同。
鄉路遙知淮浦外,故人多在楚雲東。
日夕煙霜那可道,壽陽西去水無窮。

Simplified

使往寿州淮路寄刘长卿(一作判官)

榛草荒凉村落空,驱驰卒岁亦何功。
蒹葭曙色苍苍远,蟋蟀秋声处处同。
乡路遥知淮浦外,故人多在楚云东。
日夕烟霜那可道,寿阳西去水无穷。

Pronunciation

shǐ wǎng shòu zhōu huái lù jì liú cháng qīng ( yī zuò pàn guān )

zhēn cǎo huāng liáng cūn luò kōng , qū chí zú suì yì hé gōng 。
jiān jiā shǔ sè cāng cāng yuǎn , xī shuài qiū shēng chǔ chǔ tóng 。
xiāng lù yáo zhī huái pǔ wài , gù rén duō zài chǔ yún dōng 。
rì xī yān shuāng nà kě dào , shòu yáng xī qù shuǐ wú qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.