Traditional

使還至菱陂驛渡浉水作

清川已再涉,疲馬共西還。
何事行人倦,終年流水閑。
孤煙飛廣澤,一鳥向空山。
愁入雲峰裏,蒼蒼閉古關。

Simplified

使还至菱陂驿渡浉水作

清川已再涉,疲马共西还。
何事行人倦,终年流水闲。
孤烟飞广泽,一鸟向空山。
愁入云峰里,苍苍闭古关。

Pronunciation

shǐ huán zhì líng bēi yì dù shī shuǐ zuò

qīng chuān yǐ zài shè , pí mǎ gòng xī huán 。
hé shì xíng rén juàn , zhōng nián liú shuǐ xián 。
gū yān fēi guǎng zé , yī niǎo xiàng kōng shān 。
chóu rù yún fēng lǐ , cāng cāng bì gǔ guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.