Traditional

使還,七裏瀨上逢薛承規赴江西貶官

遷客歸人醉晚寒,孤舟暫泊子陵灘。
憐君更去三千裏,落日青山江上看。

Simplified

使还,七里濑上逢薛承规赴江西贬官

迁客归人醉晚寒,孤舟暂泊子陵滩。
怜君更去三千里,落日青山江上看。

Pronunciation

shǐ huán , qī lǐ lài shàng féng xuē chéng guī fù jiāng xī biǎn guān

qiān kè guī rén zuì wǎn hán , gū zhōu zàn bó zǐ líng tān 。
lián jūn gēng qù sān qiān lǐ , luò rì qīng shān jiāng shàng kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.