Traditional

侍從徐國公殿下軍行詩

八風占陣氣。
六甲候兵韜。
置府仍張幕。
麾軍即秉旄。
長旗臨廣武。
烽火照成皐。
巡寒重挾纊。
酌水勝單醪。
陣後雲逾直。
兵深星轉高。
電焰驅龍馬。
山精鏤寶刀。
塞逈翻榆葉。
關寒落鴈毛。
既得從神武。
何須念久勞。

Simplified

侍从徐国公殿下军行诗

八风占阵气。
六甲候兵韬。
置府仍张幕。
麾军即秉旄。
长旗临广武。
烽火照成皐。
巡寒重挟纩。
酌水胜单醪。
阵后云逾直。
兵深星转高。
电焰驱龙马。
山精镂宝刀。
塞逈翻榆叶。
关寒落鴈毛。
既得从神武。
何须念久劳。

Pronunciation

shì cóng xú guó gōng diàn xià jūn xíng shī

bā fēng zhān zhèn qì , liù jiǎ hòu bīng tāo , zhì fǔ réng zhāng mù , huī jūn jí bǐng máo , cháng qí lín guǎng wǔ , fēng huǒ zhào chéng gāo , xún hán zhòng xié kuàng , zhuó shuǐ shèng dān láo , zhèn hòu yún yú zhí , bīng shēn xīng zhuǎn gāo , diàn yàn qū lóng mǎ , shān jīng lòu bǎo dāo , sāi jiǒng fān yú yè , guān hán luò yàn máo , jì dé cóng shén wǔ , hé xū niàn jiǔ láo ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.